Missie en visie

Visie

Turnclub De Zeester vzw heeft als doel de jeugd, jong-volwassenen en volwassenen een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand turn- en dansaanbod te bezorgen, op recreatief en competitief niveau.

Vanuit een turn- en danstechnische basis, de onderbouw, proberen wij iedereen - ongeacht rang, stand, leeftijd, geslacht of overtuiging - zijn of haar maximale niveau te laten bereiken, onder begeleiding van ervaren en gediplomeerde lesgevers en lesgeefsters (hoofdtrainers, zelfstandige trainers en hulptrainers). Wij wensen hierdoor ook het karakter te vormen en bij te dragen aan de opvoeding van de jeugd in het bijzonder, rekening houdend met ieders persoonlijkheid.

Wij willen daarnaast permanent lesgevers opleiden via interne en externe cursussen, bijscholingen (opsomming niet beperkend) om ons kwalitatief aanbod steeds te verhogen of minstens te behouden..

 

Missie

Om onze missie te bereiken bieden wij volgend aanbod aan:

 

  • BBB
  • Kleuter- en basisturnen
  • Kleuter- en basisdans
  • Hiphop
  • Trampoline
  • Tumbling
  • Toestelturnen jongens op instap- en wedstrijdniveau
  • Acro
  • G-Gym
  • Freerunning

Dit aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast in functie van de noden van de club en de beschikbaarheid van het lesgeverskorps.
De permanente opleiding - zowel extern, als intern - van de lesgevers en lesgeefsters op technisch en pedagogisch vlak wensen we te realiseren door  de lesgevers deel te laten nemen aan activiteiten van de GymnastiekFederatie (kaderweekend, technische opleidingen, jurycursussen,..) alsmede hen bij te scholen als lesgever en lesgeefster via opleidingen van VTS.

De interne opleiding wordt mogelijk gemaakt door het onder meer aantrekken van lesgevers en lesgeefsters met jarenlange ervaring en/of pedagogische diploma’s die op regelmatige basis interne opleidingen organiseren. Het begeleiden van lesgevers is spe zal dus ook tot het takenpakket van de ervaren lesgevers en lesgeefsters behoren. Het bestuur zal instaan voor een evaluatie op geregelde tijdstippen via functioneringsgesprekken om de noden en wensen op te volgen. Tevens zullen we steeds kansen aanbieden aan de jongvolwassenen om zich bij te scholen naar lesgever en/of jurylid indien zij daarvoor de nodige maturiteit en motivatie betonen.

Lestechnisch gezien zullen we erover waken dat we de groepen binnen een discipline opsplitsen naar leeftijd en niveau en dat er voldoende lesgevers en lesgeefsters zijn naargelang het aantal leden per groep. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat elke discipline andere wensen en noden heeft. Diversifiëren is dus niet alleen wenselijk maar noodzakelijk.

Benodigd lesmateriaal zal worden aangeschaft en uitgebreid van zodra hiervoor de nodige middelen ter beschikking zijn. Om onze middelen uit te breiden, gaan we hierbij actief op zoek naar sponsors, zetten we opbrengstactiviteiten (verkopen, turnfeest, sociale activiteit, ...) op touw en verwerven we, naast de gewone betalende leden, ook steun- en ereleden.

Transparante vergaderingen, to-the-point-beslissingen, geïntegreerd website- en nieuwsbriefbeheer en andere vormen van communicatie (onder andere het huishoudelijk reglement) zorgen verder voor de nodige terugkoppeling naar alle leden toe om tot een doeltreffend beheer van de vereniging te komen.

 

Jeugdsportcoördinator

Binnen een sportclub is de jeugdsportcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid. 
Op een gestructureerde en systematische wijze coördineert hij de sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt.
De verschillende taken van de jeugdsportcoördinator kunnen, rekening houdende met het uitvoeringsbesluit, geclusterd worden in vijf domeinen: Jeugdsportbeleid - Communicatie - Opleiding - Organisatie - Kwaliteitsbewaking.
De jeugdsportcoördinator binnen De Zeester is Wim Milh.

 

Panathlonverklaring

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden. Ook met Turnclub De Zeester besteden we hieraan veel aandacht. Daarom ondertekenden we deze verklaring die u integraal hier kan lezen.