Privacyverklaring

1. Algemeen

Turnclub De Zeester vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Turnclub De Zeester vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Turnclub De Zeester zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Turnclub De Zeester vzw
P/A Nieuwpoortstesteenweg 279
8400 Oostende
info@turnclubdezeester.be
0495 24 79 10

 

2.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Turnclub De Zeester (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Turnclub De Zeester vzw (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan internationale wedstrijden & stages(gerechtvaardigd belang)

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens:
  Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum,
  telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender
  Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers:
  Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
  identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer,
  nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

 

 • Persoonlijke kenmerken:
   (Sporttechnische) diploma’s

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Lesgevers van de vereniging
 • GymnastiekFederatie Vlaanderen
   

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij indien nodig gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

5.1 GOOGLE ANALYTICS. 

Turnclub De Zeester vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Turnclub De Zeester vzw  bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Turnclub De Zeester vzw te kunnen verstrekken Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Turnclub De Zeester vzw heeft hier geen invloed op. 

Turnclub De Zeester vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Turnclub De Zeester vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

5.2 MailChimp. 

Turnclub De Zeester vzw maakt gebruik van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden naar de gebruikers die zich hebben ingeschreven voor deze dienst. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. 

MailChimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. Turnclub De Zeester  vzw heeft hier geen invloed op. 

Turnclub De Zeester vzw  heeft MailChimp geen toestemming gegeven om via Turnclub De Zeester vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere MailChimp Diensten. Daarom kan u ten allen tijde u uitschrijven van onze nieuwsbrief op onze website gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Deze toestemming wordt gegeven bij inschrijving.

 

7. Bewaartermijn

Turnclub De Zeester vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Turnclub De Zeester vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik. Adresgegevens worden langer bijgehouden in archieven in functie
van jubileumvieringen of andere evenementen waarvoor oud-leden, -lesgevers, -vrijwilligers
en –bestuursleden kunnen worden uitgenodigd.
 

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Turnclub De Zeester vzw van je gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens
  als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens
  om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
  van persoonsgegevens.

 

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Hou er rekening mee dat wij bepaalde gegevens nodig hebben voor de dagelijkse werking van de club en deze dus onlosmakelijk zijn verbonden aan je lidmaatschap.

 

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring

Turnclub De Zeester vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 21/05/2018